A

 

Zhogtgol xye shi likshv Zhogtgol zhi xye, ievf shi dagtdaikm Zhogtgol zhi xye.

中国学是历史中国之学,也是当代中国之学。

Jankshekmd kaitfagkd baotrogld, huklianld huktogtd, gogktoglfx fatzhanvd de shkjek, gogktoglfx tuitdogkd goukjankd rnlleik migkynkm gogktoglfx tiv.

建设开放包容,互联互通,共同发展的世界,

共同推动构建人类命运共同体。

 

C